Wednesday 5th August 2020 - 09:16am

Наши проекти

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
“ПИП ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД” участва и печели изпълнението на множество обществени поръчки с предмет озвучаване, осветление и оборудване на различни обекти в България. През годините 2014-2019 г. фирмата е оборудвала и модернизирала редица читалища, библиотеки, училища, общини, паркове, музеи и културни центрове. Интересни са и някои, нестандартни за работната за фирмата сфера, проекти, в които „ ПИП ЕЛЕКТРОНИКС „ ЕООД са взели успешно участие. Това са монтажи на туристически влакчета, изработка и поставяне на декори с градски и селски традиционни мотиви и изработка на български традиционни носии.

НАСЕЛЕНИ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ с осъществени поръчки по различни обекти от „ ПИП ЕЛЕКТРОНИКС „ ЕООД:

с. Долна Студена, община Ценово, област Русе - проект „Доставка на декори за сцена.”, "Доставка на сценични костюми" и "Доставка и монтаж на техника за озвучаване"
за Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на театрални столове и планки за тях, завеси за различни сценични помещения за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев 1884“ гр. Ботевград “

гр. Ботевград - обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев 1884“ гр. Ботевград“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020“
за Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на театрални столове и планки за тях, завеси за различни сценични помещения за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев 1884“ гр. Ботевград “

гр. Лясковец - „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”
по Обособена позиция 3. "Доставка на обзавеждане – театрални столове"

гр. Козлодуй - проект „Доставка и монтаж на професионална сцена и оборудване за нуждите на НЧ ХРАМ-ПАМЕТНИК „ХР. БОТЕВ - 1879", гр. Козлодуй, по обособени позиции”
Обособена позиция № 1 – „Доставка на професионална сцена”
Обособена позиция № 3 - „Доставка и монтаж на светодиодна стена - комплект с управляваща система и софтуер”
Обособена позиция № 4 - „Доставка и монтаж на мултимедийна система - мултимедиен проектор и електрически екран”
Обособена позиция № 5 - „Доставка на озвучителна система, аудио система, пушек машина, лед-движещи глави и кабели за окомплектовка”

гр. Видин - проект „Доставка на оборудване по проект “Пътуване на музикални ноти - популяризирането на природното наследство и ресурси и културното наследство на трансграничния регион””, със следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на озвучителна техника”,
Обособена позиция 2: „Доставка на музикални инструменти”

гр. Лом - проект „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ „ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПОСТОЯНСТВО- 1856", ГР. ЛОМ”, В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
за Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на Сценична осветителна техника на Народно читалище „Постоянство 1856 г. “
Обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на Мултимедиен прожектор и LED информационно видео табло на Народно читалище „Постоянство 1856 г. “
Обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на обзавеждане на Народно читалище „Постоянство 1856 г. “

гр. Лом - проект "Доставка на обзавеждане и оборудване в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 “Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом”, финансиран по процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020, в частта й на Обособена позиция № 1: „Доставка на техническо оборудване“

гр. Кула, общ. Видин - обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НЧ "ПРОСВЕТА - 1882", ГРАД КУЛА“
за Обособена позиция 1: „Доставка на обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Просвета - 1882“ и "Доставка и монтаж на нова подова настилка"

гр. Русе - обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на LED екран “

Back