Friday 18th September 2020 - 10:11am

Доставка & Рекламации

Доставка:

Закупените продукти, ще бъдат доставени на посочения от Вас адрес според куриерските такси.

Рекламации:

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ

.... Раздел IV Право на рекламация
Чл. 25. (1) Потребителят има право на рекламация, независимо от това дали производителят е предоставил гаранция при:
1. констатирани липси;
2. дефекти на стоката;
3. несъответствие с обявения размер;
4. несъответствие с обявената търговска марка.
(2) Рекламацията при констатирани липси и явни дефекти се предявява до три работни дни след закупуването на стоката.
(3) Рекламацията при скрити дефекти на стоката се предявява при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.
(4) Рекламацията при несъответствие с обявения размер или търговска марка се предявява при
установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.
Чл. 26. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:
1. възстановяване на заплатената сума;
2. заменяне на стоката с нова;
3. отбив от цената;
4. безплатно извършване на ремонт.
Чл. 27. (1) Търговецът е длъжен да приема рекламация през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или на адреса си на управление, освен ако в документа за гаранция не е определено друго.
(2) Транспортирането на едрогабаритни стоки ( над 50 кг ) за ремонт или замяна в гаранционния срок, както и връщането им на потребителя, се извършва за сметка на търговеца. За извършването на отбив от цената, стоката може да бъде транспортирана или преоценена на място, за сметка на търговеца.
(3) Срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.
Чл. 28. При нарушаване на задълженията по предоставената гаранция или при неприемане на рекламация,
потребителят може да се обърне за съдействие към сдруженията на потребителите, органите за защита на потребителите или към помирителните комисии или да предяви иск в съда. ...

Back