Симфониета-Видин

Симфониета-Видин

Възложител: Симфониета-Видин
„Доставка на оборудване по проект “Пътуване на музикални ноти - популяризирането на природното наследство и ресурси и културното наследство на трансграничния регион””, със следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на озвучителна техника”
Обособена позиция 2: “Доставка на музикални инструменти “ за:
в частта:
Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на озвучителна техника”
- Доставка и монтаж на озвучителна техника
Обособена позиция 2: “Доставка на музикални инструменти “
- Доставка на музикални инструменти / Кларинет  в Си бемол, Тромпет в Си бемол, Фагот,
Флейта, Бас тромбон, Обой, Валдхорна/