НЧ ХРАМ-ПАМЕТНИК „ХР. БОТЕВ - 1879" гр. Козлодуй

НЧ ХРАМ-ПАМЕТНИК „ХР. БОТЕВ - 1879" гр. Козлодуй

Възложител: НЧ ХРАМ-ПАМЕТНИК „ХР. БОТЕВ - 1879" гр. Козлодуй
Предмет на поръчката: „Доставка и монтаж на професионална сцена и оборудване за нуждите на НЧ ХРАМ-ПАМЕТНИК „ХР. БОТЕВ - 1879", гр. Козлодуй,
ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
в частта:
Обособена позиция № 1 - „Доставка на професионална сцена”;
Обособена позиция № 3 - „Доставка и монтаж на светодиодна стена - комплект с управляваща система и софтуер”;
Обособена позиция № 4 - „Доставка и монтаж на мултимедийна система - мултимедиен проектор и електрически екран”;
Обособена позиция № 5 - „Доставка на озвучителна система, аудио система, пушек машина, лед-движещи глави и кабели за окомплектовка”.