Доставка и монтаж на мултифункционални столове гр. Кула

Доставка и монтаж на мултифункционални столове гр. Кула

Възложител: Народно читалище „Просвета - 1882“ гр. Кула
Предмет на поръчката: „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НЧ "ПРОСВЕТА - 1882", град Кула“ със следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Просвета - 1882“
- доставка и монтаж на фиксирани мултифункционални столове за зрителни зали