„Училищно настоятелство – Христо Ботев” гр. Кърджали

 „Училищно настоятелство – Христо Ботев”  гр. Кърджали

Възложител: Сдружение  „Училищно настоятелство – Христо Ботев”  гр. Кърджали
Предмет на поръчката: „Доставка на оборудване и обзавеждане за дейностите по проект BG05M2OP001-3.002-0239 „ПРИЯТЕЛИ”
- Доставка на таблети, озвучаване, градински принадлежности, декори и др.