Доставка и монтаж на интерактивни дъски гр. Лом

Доставка и монтаж на интерактивни дъски гр. Лом

гр. Лом
Възложител: Община Лом
Предмет на поръчката: Доставка на обзавеждане и оборудване в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 “Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом”
Обособена позиция №1: "Доставка на техническо оборудване"
- Доставка и монтаж на интерактивни дъски
Обособена Позиция № 2: "Доставка на музикални инструменти за оборудване кабинети "Музика""
- Доставка на музикални инструменти