Доставка и монтаж на модулни сцени гр. Лом

Доставка и монтаж на модулни сцени гр. Лом

Възложител: Община Лом
Предмет на поръчката: „Доставка и монтаж на модулни сцени, в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 “Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом”, финансиран по процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020“
- Доставка и монтаж на модулни сцени