Доставка на оборудване и принадлежности гр.Смолян

Доставка на оборудване и принадлежности гр.Смолян

Възложител: Община Смолян
Предмет на поръчката: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ “в две обособени позиции:
в частта:
Обособена позиция № 2: Доставка на учебно оборудване и принадлежности, в това число пособия и музикални системи и инструменти, включително и във вид на играчки"
- Доставка на учебно оборудване и принадлежности, музикални системи и инструменти, включително и играчки