„Доставка на текстилни изделия“ гр. Лом

„Доставка на текстилни изделия“ гр. Лом

Възложител: Община Лом
Предмет на поръчката: „Доставка на текстилни изделия“ в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001-С03 “Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом”, финансиран по процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020